Mistrzostwa Polski ministrantów w piłce halowej

Regulamin

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI LSO O PUCHAR „KnC”
§ 1
Organizatorzy

1. GłównymiOrganizatorami Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”są:
a) Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika dla ministrantów „KnC – Króluj nam Chryste”, reprezentowana na Mistrzostwach Polski LSO o Puchar „KnC” przez Redaktora Naczelnego lub innego, upoważnionego przez niego przedstawiciela,
b) Ks. Paweł Guminiak – pomysłodawca i inicjator Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”,
zwani dalej łącznie „Głównym Organizatorem”.
2. Organizatorem Diecezjalnym zwanym też zamiennie Gospodarzem Mistrzostwjest Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji, której przeprowadzenie Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” zostało powierzone, reprezentowane przez Diecezjalnego Duszpasterza Ministrantów lud Diecezjalnego Duszpasterza Sportowców.
3. Organizator Diecezjalny w całości odpowiada za organizację powierzonego mu turniej Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, a w szczególności zaś ma obowiązek:
a) zapewnić odpowiednią ilość hal sportowych o standardzie i wymiarach boiska zbliżonych do futsalowych, niezbędnych do sprawnego i terminowego przeprowadzenia turnieju Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, z następującym zastrzeżeniem:
• minimalna liczba hal to 9,
• na każdej hali podczas każdego dnia rozgrywek musi znajdować się:
 pełnomocnik Organizatora Diecezjalnego – osoba odpowiedzialna za halę i przebieg rozgrywek,
 przynajmniej jeden sędzia należący do Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej,
 osoba odpowiadająca za opiekę medyczną, posiadająca uprawnienia w tej dziedzinie,
 catering – obiad dla uczestników.
b) przygotować ofertę noclegów wraz z wyżywieniem dla wszystkich uczestników turnieju, o zróżnicowanym standardzie i cenie,
c) przygotować materiały promujące Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”, gadżety, dedykowaną stronę internetową itp., z wyłączeniem materiałów przygotowywanych przez Redakcję „KnC”,
oraz zwyczajowo powinien:
a) zapewnić udział znanych osobistości w organizowanym turnieju,
b) przygotować nagrody i puchary, inne aniżeli wymienione w ust. 4 pkt c – e niniejszego paragrafu.
4. Główny Organizator wspiera Organizatora Diecezjalnego poprzez:
a) przekazanie know – how Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” Organizatorowi Diecezjalnemu,
b) przygotowanie materiału promocyjnego w formie specjalnego dodatku do numeru „KnC” poprzedzającego Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”,
c) zapewnienie pucharów przechodnich dla zwycięzców poszczególnych kategorii,
d) zapewnienie pamiątkowych statuetek dla zwycięzców poszczególnych kategorii,
e) zorganizowanie medali dla drużyn z miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach.

§2
Termin i miejsce Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”

1. Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC” odbywają się w dniach 1-2.05. danego roku.
2. Miejsce kolejnych rozgrywek ogłaszane jest zwyczajowo każdego roku na gali kończącej Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”. W wyjątkowych sytuacjach Główny Organizator ma prawo ogłosić organizatora kolejnych Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC” w późniejszym terminie.
3. Rejestracja drużyn zgłoszonych do Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” odbywa się od 30.04.
4. W nadzwyczajnych i wyjątkowych sytuacjach Głównemu Organizatorowi przysługuje prawo zmiany terminów oraz miejsca rozgrywania Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”.
5. O wyborze miejsca i Organizatora Diecezjalnego na dany rok decyduje Główny Organizator.
§3
Kategorie wiekowe

1. Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC” rozgrywane są w następujących kategoriach:
a) Ministrant (roczniki 2006 – 2010),
b) Lektor Młodszy (roczniki 2002 – 2005),
c) Lektor Starszy (roczniki 1997 – 2001).
2. W przypadku zawodników w wieku lat 20 decydującym będziemoment rozpoczęcia eliminacji na szczeblu diecezjalnym, pod warunkiem jednak, że dany zawodnik brał udział na tym poziomie rozgrywek.
§ 4
Uczestnicy

1. W Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”mają zapewniony udział drużyny parafialnych kół ministranckich, które wygrały etap diecezjalnych eliminacji do Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, pod warunkiem dokonania poprawnego zgłoszenia drużyny w myśl § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć bez eliminacji:
a) Mistrzowie Polski poszczególnych kategorii z roku poprzedniego,
b) drużyna reprezentująca gospodarza Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”,
c) drużyna/y, której Główny Organizator przyzna dziką kartę,
d) drużyna/y, której Organizator Diecezjalny przyzna dziką kartę.
3. Dopuszcza się występ Parafialnych Klubów Sportowych pod ich własną nazwą, o ile wszyscy zawodnicy będą przynależeć do koła ministrantów danej parafii.
4. Maksymalna liczba zawodników w drużynie: 12 osób.
5. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać legitymację ministrancką i/lub zaświadczenie od księdza proboszcza, że są czynnymi członkami parafialnego koła ministranckiego.

§ 5
Zgłoszenia

1. Najpóźniej do 20 marca danego roku Diecezjalny Duszpasterz LSO zgłasza chęć uczestnictwa drużyny ze swojej diecezji do Organizatora Diecezjalnego.
a) najpóźniej do 20 kwietnia danego roku do Organizatora Diecezjalnego należy zgłosić parafię, która będzie reprezentować diecezję na Mistrzostwach Polski LSO o Puchar „KnC”.
2. Do 30 marca danego roku ogłoszona zostaje pula „dzikich kart”, o które mogą ubiegać się drużyny startujące w diecezjalnych eliminacjach do MP LSO o Puchar „KnC”, a które to drużyn nie uzyskały awansu na Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” w ramach rozgrywek w swoich diecezjach.
a) Wnioski o przyznanie „dzikiej karty” należy składać drogą elektroniczną na adres: knc@swietywojciech.pl lub wysyłać pocztą na adres: Redakcja „KnC”, ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań
b) Każdy wniosek musi zawierać uzasadnienie.
c) Termin składania wniosków: 06.04.2018 roku.
d) O przyznaniu „dzikiej karty” decydują wspólnie Główny Organizator oraz Organizator Diecezjalny.
e) Ogłoszenie decyzji o przyznaniu „dzikich kart” nastąpi najpóźniej do 13.04.2018 r.
3. Maksymalna liczba drużyn uczestniczących w MP LSO o Puchar „KnC” to 141.
4. Organizator Diecezjalny po uzyskaniu akceptacji Głównego Organizatora ma prawo zmodyfikować powyższe zasady zgłoszenia, przy czym tak informacja musi zostać podana ze stosownym wyprzedzeniem do wiadomości publicznej zarówno na dedykowanej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Głównego Organizatora.
5. Szczegóły rejestracji uczestników oraz niezbędne dokumenty publikowane będą przez Organizatora Diecezjalnego na dedykowanej stronie internetowej, nie później jednak niż do końca lutego danego roku.

§ 6
Wpisowe

1. O kwocie i terminach wpłat decyduje Organizator Diecezjalny, przy czym informacja ta powinna być podana do wiadomości nie później niż szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia drużyny do Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”.
§ 7
Przebieg rozgrywek

1. Odpowiedzialnym za przebieg rozgrywek jest Organizator Diecezjalny, do którego należy kierować wszelkie pytania, skargi i protesty.
2. Pierwszym etapem Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” są rozgrywki grupowe w myśl zasady „każdy z każdym”, po których następuje faza finałowa systemem pucharowym.
3. Mecze rozgrywane są na halach sportowych wyznaczonych przez Organizatora Diecezjalnego z zastrzeżeniem § 1 ust 3 pkt a.
4. Każdy mecz składać się będzie z 2 połów, z których każda trwać będzie od 8 do 10 minut, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
a) o ostatecznej długości każdej połowy decydować będzie Organizator Diecezjalny, po uzyskaniu akceptacji ze strony Organizatora Głównego.
b) dopuszcza się, aby mecze fazy finałowej były dłuższe aniżeli mecze fazy grupowej.
5. Obowiązują zasady gry w futsal z następującymi zastrzeżeniami:
a) dopuszcza się nieograniczoną grę z bramkarzem, bez konieczności wprowadzenia bramkarza lotnego,
b) nie następuje kumulacja fauli,
c) nie obowiązuje przepis o przedłużonym rzucie karnym,
d) rzut z autu wykonywany jest nogą, podczas gdy piłka stoi na linii lub znajduje się poza boiskiem w pobliżu linii bocznej boiska,
e) gdy wszelkie inne zapisy niniejszego Regulaminu stoją w opozycji do Przepisów Gry w futsal, obowiązującym jest zapis Regulaminu.
6. Osobą władną do interpretacji Przepisów Gry w trakcie rozgrywanego meczu jest wyłącznie sędzia zawodów.
7. Wszystkie mecze sędziowane są przez sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
a) Dopuszcza się sędziowanie spotkań przez jednego sędziego.
b) Zaleca się, by mecze od poziomu półfinału sędziowane były przez dwóch arbitrów.
c) Organizator Diecezjalny zobowiązany jest do poinformowania sędziów o przepisach gry oraz o charakterze rozgrywek, jak również o konieczności posiadania dokumentu potwierdzającego przynależność do KS OZPN.
d) Głównemu Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji uprawnień sędziów poprzez żądnie okazania dokumentu wymienionego powyżej.
8. Kapitan zespołu jest zobowiązany po meczu do podpisania protokołu. Swoim podpisem potwierdza wydarzenia, które miały miejsce w trakcie zawodów.
9. W fazie grupowej za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1, a za porażkę 0.
10. O kolejności w tabeli przy równej liczbie meczów decyduje (wg kolejności ważności):
a) wynik bezpośrednich meczów, różnica bramek, bramki strzelone, dodatkowy mecz;
b) w przypadku trzech lub więcej drużyn z taką samą ilością punktów, tworzy się małą tabelkę, w której uwzględnia się mecze wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W takiej tabelce o kolejności decyduje: liczba punktów, różnica bramek, bramki strzelone, losowanie.
11. W fazie pucharowej, w przypadku remisu, sędzia po zakończeniu spotkania zarządzi serię rzutów karnych.
a) W pierwszej serii każdej z drużyn przysługiwać będzie po 3 rzuty karty.
b) Gdy w pierwszej serii zawody nie zostaną rozstrzygnięte, sędzia zarządzi strzelanie rzutów karnych po jednej kolejce w myśl zasady „nagłej śmierci”.
12. Sędziowie mają obowiązek karać zawodników za wulgarne, niekulturalne i brutalne zachowanie oraz faule, które mogą grozić uszczerbkiem na zdrowiu, a także przeszkodziły w zdobyciu gola.
13. Walkowery (0:6) przyznawane są, gdy:
a) Zgłoszona i zarejestrowana drużyna nie stawi się na miejscu o wyznaczonej godzinie (po kwadransie sędzia ogłosi walkower),
b) w drużynie będzie grał nieuprawniony zawodnik.
14. Każdy z uczestników rozgrywek jest zobowiązany do posiadania przy sobie aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
15. Kontrolę zawodników ma prawo przeprowadzić:
a) Główny Organizator – w dowolnym momencie.
b) Organizator Diecezjalny – w dowolnym momencie.
c) Organizator Diecezjalny na wniosek kapitana lub opiekuna drużyny przeciwnej – przed meczem zainteresowanych drużyn.
d) Drużyna, która zgłosi zawodników nie będących w czynnej służbie liturgicznej swojej parafii, zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek oraz ukarana 2-letnim zakazem uczestniczenia we wszystkich rozgrywkach i turniejach organizowanych przez Głównego Organizatora.
16. Wszelkie protesty, skargi i zażalenia związane z przebiegiem gry należy kierować do Organizatora Diecezjalnego, który w porozumieniu z Głównym Organizatorem dokona niezwłocznego rozpatrzenia sprawy.
a) w kwestiach spornych decydującym głosem dysponuje Główny Organizator.
17. Inne, szczegółowe kwestie przebiegu rozgrywek Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, nieobjęte niniejszym regulaminem zostaną określone i podane do wiadomości przez Organizatora Diecezjalnego, najpóźniej w momencie rejestracji zgłoszonych drużyn.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” jest zobowiązany do zaznajomienia się z powyższym regulaminem oraz musi bezwzględnie się do niego zastosować. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
2. Drużyny są zobowiązane do ubezpieczenia się we własnym zakresie.
3. Parafia ponosi odpowiedzialność finansową za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, ministrantów i lektorów lub osób towarzyszących.
4. Główny Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu oraz jako jedyny ma prawo regulować wszelkimi sprawami nie objętymi niniejszym regulaminem, a które na jego mocy nie zostały przekazane w kompetencje Organizatora Diecezjalnego.
5. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z uczestniczeniem w Mistrzostwach jest Diecezjalny Organizator Mistrzostw.
6. Organizator zastrzega sobie prawo prowadzenia relacji sportowych z przebiegu mistrzostw. Dlatego też uczestnicy Mistrzostw, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni, proszeni są o wyrażenie zgody na publikację ich wizerunku (wizerunku dziecka). Jej brak wyklucza możliwość uczestniczenia w Mistrzostwach.
7. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane wyłącznie za zgodą Redaktora Naczelnego „KnC”.
8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2017 roku do odwołania.